Monday, 26 October 2020

Thirukkural Eliyakural Selected Chapters - 74


 

பொருள்அரணியல்

WEALTH – FORT

                                                                          

74  நாடு

Naadu

The Nation

 

தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்

செல்வருஞ் சேர்வது நாடு.                                     731

Thallaa vilaiyulum thakkaarum thaazhvilaas

Selvarum sērvathu naadu.                         

குறையா விளைதரும் உழவரும் அறிஞரும்

செல்வரும் சேர்வது நாடு.

Kuraiyaa vilaitharum uzhavarum arinjarum

Selvarum sērvathu naadu.

The nation is one have farmers giving minimum

Good harvest, the saints and the rich.

 

பெரும்பொருளாற் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்

ஆற்ற விளைவது நாடு.                                           732

Perumporulaar pettakka thaaki arunkēttaal

Aatra vilaivathu naadu.                                          

பெரும்பொருள் உடைய பிறர்விரும்ப அழிவில்லா

விளை தருவது நாடு.

Perumporul udaiya pirarvirumpa azhivillaa

Vilai tharuvathu naadu.

The country is which have great assets, as others like

And gives good harvest without destruction.

 

பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்

கிறையொருங்கு நேர்வது நாடு.                           733

Poraiyorunku mēlvarunkaal thaanki iraivar

Kiraiyorunku nērvathu naadu.                  

குடியேறும் பிறர்சுமை தாங்கி மன்னனுக்கு

இறைபொருள் தரவல்லது நாடு.

Kudiyērum pirarsumai thaanki mannanukku

Iraiporul tharavallathu naadu.

The country is which, capable of bearing refugees

And paying the taxes to the king.

 

உறுபசியும் ஒவாப் பிணியும் செறுபகையும்

சேரா தியல்வது நாடு.                                               734

Urupasiyum ovaap piniyum serupakaiyum

Sēraa thiyalvathu naadu.                           

பெரும்பசியும் நீங்காத நோயும் வெளிப்பகையும்

இல்லா தமைவது நாடு.

Perumpasiyum neenkaatha nōyum velippakaiyum

Illaa thamaivathu naadu.

The ideal country is which didn’t have big hunger,

Incurable deseases and enemies.

 

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்

கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு.                             735

Palkuzhuvum paazhseyyum utpakaiyum vēnthalaikkum

Kolkurumpum illathu naadu.                                

குழுக்களும் கெடுக்குமுட்பகையும் வேந்தனை வருத்தும்

குறுநிலக்கொலையும் இல்லாதது நாடு.

Kuzhukkalum kedukkumutpakaiyum vēnthanai varutthum

Kurunilakkolaiyum illaathathu naadu.

The ideal nation is which had no groups, inside foes

And murderous subordinate chiefs.

 

கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா

நாடென்ப நாட்டின் தலை.                                       736

Kēdariyaak ketta idatthum valamkunraa

Naadenpa naattin thalai.                            

கெடாத அரிதாகக் கெட்டாலும் வளம்குன்றாத

நாடே நாடென்பர் அறிஞர்.

Kedaatha arithaaka kettaalum valamkunraatha

Naadē naadenpar arinjar.

The wise call a country which does not perish and

Withstand the rare destruction as country.

 

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்

வல்லரணும் நாட்டிற் குறுப்பு.                               737

Irupunalum vaayntha malaiyum varupunalum

Vallaranum naattir kuruppu.                                 

இருநீர் வளமும் மலையும் மழைநீரும்

வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.

Iruneer valamum malaiyum mazhaineerum

Vallaranum naattirku uruppu.

The twin source of water, mountain, rainwater and

Strong fort are the organs of a kingdom.

 

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்

அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து.                      738

Piniyinmai selvam vilaivinpam ēmam

Aniyenpa nattirkiv vainthu.                                  

நோயின்மை செல்வம் விளைவின்பம் காவல்

ஐந்தும் அழகென்பர் நாட்டிற்கு.

Nōyinmai selvam vilaivinpam kaaval

Ainthum azhakenpar naattirku.

Health, wealth, harvest, joy and protection

Are the five decorations of a nation.

 

நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல

நாட வளந்தரும் நாடு                                               739

Naadenpa naadaa valatthana naadalla

Naada valamtharum naadu.                                   

வருந்த செல்வம்தரும் நாடு நாடல்ல

வருந்தாது தருவதே நாடு.

Varuntha selvamtharum naadu naadalla

Varunthaathu tharuvathē naadu.

Country that gives wealth without pain is the country,

Not the country which gives with pain.

 

ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே

வேந்தமை வில்லாத நாடு.                                    740

Aankamai veythiyak kannum payaminrē

Vēnthamai villaatha naadu.                                   

சொன்னதெல்லாம் அமைந்தும் பயனின்றிப் போய்விடும்

நல்லரசன் அமையா நாட்டில்.

Sonnathellaam amainthum payaninri pōyvidum

Nallarasan amaiyaa naattil.

Even had everything noted, they will become useless,

If there is no good king to rule.

 


Thirukkural Eliyakural Selected Chapters - 65

 


பொருள்அமைச்சியல்

WEALTH – MINISTRY

                                                                          

65  சொல்வன்மை

Solvanmai

(பேச்சுத்திறன்) 

 (Pētcchu Thiran)

Eloquence

 

நாநல மென்னும் நலனுடைமை அந்நலம்

யாநலத் துள்ளதூஉம் அன்று.                               641

Naanala mennum nalanudaimai annalam

Yaanalat thullathooum anru.                     

நாவன்மை எனும்நலம் சிறப்பு அந்நலம்

மற்ற நலத்துள் அடங்காது. 

Naavanmai ennumnalam sirappu annalam

Matra nalatthul adankaathu.

Eloquence is a blessing, the great, that is

Not among other blessings.

 

ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்

காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.                642

Aakkamum kēdum athanaal varuthalaal

Kaatthōmpal sollinkan sōrvu.                   

ஆக்கமும் கேடும் சொல்லால் வருவதால்

சொல்லில் தவறின்றி காத்திடு.

Aakkamum kēdum sollaal varuvathaal

Sollil thavarinri kaatthidu.

Wealth and worries are brought by words, so

Avoid mistakes while speaking.

 

கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்

வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.                                 643

Kēttaarp pinikkum thakaiyavaayk kēlaarum

Vētpa mozhivathaam sol.                          

கேட்டார் மயங்கச் சொல்லி கேட்காதார்

விரும்பச் சொல்வது சொல்.

Kēttaar mayanka cholli kētkaathaar

Virumpa solvathu sol.

Word should make the listners to be fascinated

And others to long for it.

 

திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்

பொருளும் அதனினூஉங் கில்.                             644

Thiranarinthu solluka sollai aranum

Porulum athaninooun kil.                          

சொல்லின் திறனறிந்து சொல்க அதைவிட

அறம்பொருள் வேறு இல்லை.

Sollin thiranarinthu solka athaivida

Aramporul vēru illai.

Speak the word, knowing its power, nothing is

More virtueous and wealthier than it.

 

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை

வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.                    645

Solluka sollaip pirithōrsol acchollai

Vellumsol inmai arinthu.                                       

சொல்லுக சொல்லக் கருதியதை அச்சொல்லை

வெல்லும்சொல் இல்லையென அறிந்து.

Solluka sollak karuthiyathai acchollai

Vellumsol illaiyena arinthu.

Speak the word you want to speak, knowing that

No other word is there to win over it.

 

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொற் பயன்கோடல்

மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.                               646

Vētpatthaam sollip pirarsor payankōdal

Maatchiyin maasatraar kōl.                                   

பிறர்வேண்டச் சொல்லி பிறர்சொல்ல பயன்பார்த்தல்

குறையில்லா சிறந்தார் கொள்கை.

Pirarvēnda solli pirarsolla payanpaartthal

Kuraiyillaa siranthaar kolkai.

The policy of the flawless great is to speak as others

Like, and to grasp the meaning of what heard.

 

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சா னவனை

இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.                        647

Solalvallan sōrvilan anjaa navanai

Ikalvellal yaarkkum arithu.                                   

சொல்வதில் வல்லவன் சோர்விலாதவன் அஞ்சானவனை

யாராலும் வெல்ல முடியாது.

Solvathil vallavan sōrvilaathavan anjaanavanai

Yaaraalum vella mudiyathu.

One who is expert in speech, tiredless and bold is

Rare to be defeated by anyone.

 

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது

சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.                           648

Virainthu thozhilkētkum njaalam niranthinithu

Solluthal vallaarp perin.                            

விரைந்து கேட்டுநடக்கும் உலகம் கருத்துக்கள்

ஒருங்கினிதே சொல்வாரைப் பெற்றால்.

Virainthu kēttunadakkum ulakam karutthukkal

Orunkinithē solvaaraip petraal.

The world will immediately follow the words of those,

Who talk ideas coherently and sweetly.

 

பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற

சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.                                649

Palasollak kaamuruvar manramaa satra

Silasollal thētraa thavar.                            

பலசொல் சொல்ல நினைப்பார் குறையில்லா

சிலசொல் சொல்லத்தெரி யாதார்.

Palasol solla ninaippaar kuraiyillaa

Silasol sollattheri yaathaar.

One who didn’t know to speak minimum pure words

Will like to speak many words.

 

இணரூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்ற

துணர விரித்துரையா தார்.                                      650

Inaroozhtthum naaraa malaranaiyar katra

Thunara viritthuraiyaa thaar.                                

கொத்தாய் மலர்ந்தும் மலராதார் கற்றதை

பிறருணர சொல்லத்தெரி யாதார்.

Kotthaay malarnthum malaraathaar katrathai

Pirarunara sollatthēri yaathaar.

Who unable to tell what they learned to others clearly

Are like the flowers blossomed but not.