Sunday 8 August 2021

ABOUT

என்னைப்பற்றி... ABOUT ME..

கமலபாலா பா.விஜயன் 
Kamalabala B.VIJAYAN


 

நான் ஒரு

கடவுளை வணங்கும் பெரியாரிஸ்ட்...

முதலாளித்துவத்தை மதிக்கும் கம்யூனிஸ்ட்...

பக்திக்கு துணை நிற்கும் தீயிஸ்ட் (நாத்திகன்)...

கட்டுப்பாடுகளை விரும்பும் பெமினிஸ்ட்...

உள்ளூர் மொழிகளை ஊக்குவிக்கும் நாஷனலிஸ்ட் (தேசியவாதி)...

இலக்கியங்கள் நிறைய படிக்காத நாவலிஸ்ட்...

பொழுதுபோக்கில் புதுமை தேடும் ஸ்க்ரீன்ப்ளே ஸ்பெஷலிஸ்ட்...

 

--- கமலபாலா பா.விஜயன்

 

To Know About Me

 

 You can call me as :                 Kamalabala (B.VIJAYAN )

You can find me at :                 5/172, Rajagopalapuram Main Road,

Sulochana Nagar, Moulivakkam,

Chennai- 600116.

You can call me on :                +919445376497

You can mail me on :               email: vijayanbmail@gmail.com

You can treat me as :                Family man (Wife: Jayalakshmi, Daughter: Vijila,                                                             Son: Vimal)

You can respect me for :           Age of 56 years (Born on 15th March 1965)

You can certify me as :             A holder of Diploma in Mechanical                                                                      Engineering

You can access me for :            The experience i.e.,

So far…

Wrote          Thirukkural Eliyakural in Thamizh,

Thirukkural Eliyakural in English and Malayalam

(Transliterated and Translated),

Cinema, the Art of Producers in English and Thamizh,

Karl Marxin Kavithaikal,

Basheer,

Puratchiyin Mugham – Che,

Khalil Gibran Kathaikal,

Padmarajan Thiraikkathaikal,

Keralathil Oru Africa,

Ponniyin Selvan (Screenplay Version & Short Versions) and

Five more new titles in Thamizh                                               

Made

Manasatchipechu (4 Short Films)

Thambiyudaiyaan

(Film Friendship Production Project No: 1)(In Tamil)

 

Conducted

Film Literature Confluence

successfully for the last eleven years continuously to make a friendship circle amongst the film fraternity and unite both the film and literary fields together.                                            

Now…

11th Anniversary Initiative..

Story Telling in KBV (youtube channel)

Ponniyin Selvan & Oru Cinema Kathai

(To help everyone to speak English &

To guide everyone to make Films…)                                                 V-Books

(Facts/Fiction/Fantasies)

Film Friendship Production

(Group Production & Executive Production)

Completed Project No: 1 

Lunched Project No: 2

Current Target : Vanthiyathevan

         (Based on Kalki's Ponniyin Selvan)

You can talk to me in :                 Malayalam, Tamil, Telugu,                                                                                                 English, Hindi & Kannada

You can visit me at :                    www.filmfriendship.com    (this site)

                                                    www.youtube/KBV Reels

                                                                    –  KamalabalaFriday 16 July 2021

Two Stories

  

Dear friends

When I plan to restart making videos for this channel, i had decided to tell a story along with some other topics. And I was making preparation for the storytelling also. I took the last two weeks for that preparation only. But now I am going to tell two stories simultaneously. Because I think only one is not enough to reach all my friends.

So I would like to tell two stories of two different genres. First one is ‘white magic’. It's a fantasy story, mainly meant for the children or students of high school. And I am sure that it can be enjoyed by the elders also.

Actually the subject was made years ago. At that time I made this subject to make a fantasy film. But it could not be materialized because of some other reasons. So I put the subject on the rack. When I plan to tell a story here, I think that story is best because at that time itself I tried to write this subject as a novel. I made the preparations for the novel writing.

So now I could easily use the subject to tell as a story here. And now I am going to join the content of a popular novel inside this story. When the story is going on friends can understand which is the story incorporated in the content. And I request the children and students to find the story incorporated or joined inside this story and go to read that novel also.

Because of joining that story our story will be lengthened some more, but I hope this will entertain you.

Second one is ‘Oru Cinema Kathai’ which means a film story. But I prefer the Tamil title itself because it is totally based on the Kollywood films and film field. I am making this story for my friends in the film field. But everyone can enjoy this story. I want to make this story for all my friends who love cinema and literature. I have no plan to make online order, middle, incidents or climax etc.

I am just starting to tell this story as on when I got the ideas. This story is inspired by some of my friends in this film field and inspired on some films and the total film field. May be related to other film fields also. Now I fix only a few characters and I would like to develop these characters and incidents related to these characters. And I am going to develop the story step by step as the characters developing.

I have no fixed plot or climax to go forward. If any friend comment or send some ideas, that will be also come under this story. I would like to tell everything about the films and film fields, and society also through characters and incidents in this story.

So dear friends. I hope both these stories will entertain you and give something to think. I am going to tell these stories simply, slowly and naturally.

If you want to read the story as text, please follow our site filmfriendship.com. Of course you can understand the difference between the speaking here or storytelling and the writing.

Now let us start the stories one by one, episode by episode or set by set.

 


Corona Experience

 

 


Dear friends,

There are so many diseases in this world affecting the human life. The latest one is Covid 19 that is Corona!

My family and myself also affected by the corona virus and hospitalized for a short period and had home quarantine for a long period. Now I want to share my experience related to this disease to my friends. I hope this will give some confidence for the patients and all my friends fear of Corona virus.

In the beginning of the last month, my wife and myself got positive report from the RT PCR test and our daughter had to work as our attendant. And one day night we go to our district hospital at Kancheepuram. Even we are residing in the suburban area of Chennai, our home is situated in the border of Kancheepuram district, That's why we want to go to the Kancheepuram district hospital.

At night we had started to the hospital by an ambulance at eight o'clock and almost at ten o'clock we reached the hospital. But we got admission only after the midnight three o'clock. More than four hours we have to sit and wait for the admission

At that time I saw so many incidents, situations, scenes in front of myself. We were sitting in the reception and after some time we went outside to search for a place to sit and take rest, because we already tired of the disease.

Our daughter also got exhausted and she also had to get treatment from the doctors. There is an open hall outside the hospital. Actually it was under construction and there are so many cement benches inside the hall and the benches were already occupied by patients and other persons coming with the patients.

So we have to find some seats on the pit walls and some cement platforms there. I sat on a pit wall and slanted on a pillar. My wife sat on a small platform, small cement platform. And because of the tiredness she lay down and start to sleep there itself.

The thought of hygiene, cleanness, everything gone away because of the disease and the tiredness. We could not think even about the cleanness.

In that four hours, I watched everything around me when I was sitting in the reception and sitting in the open hall. We could see three deaths in that four hours!

Usually when we saw a dead body, we will keep away from that place and look from your distance. But in that situation, nobody care about the dead body. Even a dead body brought by the health workers on a stretcher in front of us, we just move away our legs to give way for the stretcher. We didn't even stand up and move away.

Not only us, all the persons there are doing the same. And we must notice a situation there. The health workers, doctors, nurses and other staff are hard working throughout the day and night. And of course some of them are in PPE dresses. You can understand the pain and problems of wearing a PPE dress, and especially in the hot days.

The patients are coming continuously one by one. Some with friends some with family etc. The doctors and nurses hurry to check and collect the details of the patients. They have to note the details, that's a clerical work. I could see that the doctors and nurses had to spend about an hour for a single patient to note the details.

They are totally tired of the clerical works more than the medical works. And of course they spent more time for this clerical works than other works. I hope at least in the third wave, the government will notice these problems and help the health workers, doctors and nurses to avoid, at least to minimize their clinical works.

When some patients brought with the family in serious condition the family members are crying, shouting, screaming and came to the reception. The health workers and nurses giving them immediate treatments and then only brought to the wards.

One patient died in that process itself. Dear friends here is the irony! After a few minutes the dead body was brought out on a stretcher and there was there was no relative or family members there. That is the impact of this disease. Usually if a man died, the relatives and friends will come to see as a last chance to see the face. But here, after confirming the death, nobody was coming to see the dead body.

I can see, after a few more minutes, the health workers are bringing the dead body to the mortuary or somewhere. Again, now and then, we can hear the screaming of some other family members outside the hospital peeping through the windows into the ward, as their relatives are dead.

At three o'clock we got admission and went into the ward. And got beds to sleep. After that we spent two more days there.

There is proverb in Tamil, ‘panthikku munthanum, pataikku pinthanum’, which means we must go to the feast first but we must be lagged behind in the war front.

Because I had already heard about the treatment of Covid patients. In the beginning stage the Covid patients are in the wards of many hospitals. They got royal food and royal treatment because even the health workers, doctors didn't know the characters of the disease, characters of the virus. So they kept vigilant and served more.

Some of my friends also got affected by the virus and were admitted in the hospitals at that time. When they came out they came happily because the treatment and the service was like that. But this time, when we are in the hospital, we could not see such a service. No such good food no good service. Of course so many persons are in the ward and the doctors and nurses could not treat all of them like in the past. and a few health workers, doctors also got affected by the virus and went into the quarantine.

So the number of health workers, doctors, nurses are low in the hospitals they have to treat more number of patients. That is the difference. Still in the hospital the doctors and nurses treat the patients with dedication.

So many patients are coming in and after some interval that those patients are discharged from the hospital. After two days we request and discharged from the hospital and came to home quarantine. When we are in home quarantine, of course we have to tell about the beginning.

When we got the positive result from the RTPCR test, immediately the hospital persons informed the corporation and the corporation persons came to our house and put a poster in front of the gate as ‘Covid patients are here’. And they fix the quarantine time for 14 days. Some of the corporation personnel come and sterilize the exterior of our house. But after that, nobody returned to look the patients.

There was no calls. There was no questions, anything about us. My wife and myself have to be inside the house because of the quarantine and my daughter also tired of the service. We have to suffer inside the house. We could not go out.

And after some time the lockdown also came into effect. That is the period make everyone to think about the life from an alternative point of view. The thought about the life totally changed, the perception of the life totally changed.

I called some of my friends to come and bring some things for us. I request come in front of the gate and you can go back. Still so many friends didn't come. I have to search help from the political parties as I got some friends there. Some of the workers came ready to serve us. At that time only we went to the hospital. So we didn't get the service from those persons also.

Here I am not blaming the friends and others. If any friend got affected by this virus and he called me, I will also do the same. I could not go there or I will not go there. That is the impact of this latest disease. No other disease have this impact.

If anyone got affected by a disease, friends and relatives come to serve at least for a single time, but hearing about the Covid everyone have to keep away from the patient. That is a horrible thing.

The quarantine period gave some lessons about the life, new lessons new views, new perceptions. And one thing I want to remind all my friends by this experience, of course we have a bad experience by this disease. We can see a hope because I am sure that this disease is not fatal if we are careful and confident.

The patients must take rest and have good food and the patient should follow the instruction of the doctors and have some simple medicines. That's all. That's enough to overcome these hurdles and get out of the disease.

So I would like to request all my friends affected by the covetous or corona virus or fear of this virus. Don't worry. You can overcome the disease. For that please be careful. Be care on your health and be confident. And if you have some other diseases please treat for them immediately. That is the only problem in this quarantine. Because the Covid virus makes you tired and affect your immune system up to a limit. At that time if you have some other diseases, it may affect your health conditions.

So be careful. You can use allopathic or siddha simple medicines. Already once I told about a simple medicine here itself.

Dear friends, please be careful and confident at least up to you got vaccinated fully and the vaccines came to effect in your body.

 

Wednesday 23 June 2021

Simple Medicine for Corona

 


 

Dear friends,

Last month my family and myself got affected by the Covid 19 virus and we had been hospitalized and commanded home quarantine for a long period. Even after that, We have to take rest for a long time because of the tiredness of corona effect

In that period I decided to do something for the patients and all the people fear of Covid 19. But I'm sure that I could not do anything physically. So first I think to share my feelings and experience to my friends.

And before that I want to share a good thing useful for all those friends. As a service or duty, I would like to share a simple medicine for the Covid 19 virus. I am not a doctor or medical practitioner. So I could not do anything professionally.

Whatever the things I got through social media or some other media only can I can share. There are so many videos and notes in the social media about Covid. From them I selected only one video and I want to share it to my friends.

That video was shared by a doctor, Siddha doctor. He was very much popular in Tamilnadu, and especially he will make notes and videos in Tamil about so many diseases and medicine for them. He makes some videos related to corona disease also. I selected one all among them.

You may ask why this video only?

Dear friends, I felt this video is very very simple and most effective. There is a saying in Tamil. ‘Food is the medicine, and medicine is the food’. On that basis our doctor K.Sivaraman told something very much simple for the corona patients.

We also follow the same when we are in home quarantine. I would like to share this video to all my friends even away from Tamilnadu. I want to share this video to all my friends who don't know Tamil to understand that medicine properly. Now I am translating his words in my own language.

So many good bacteria and viruses are in this world. Sometimes some virus will attack the human being and will go away without affecting more and more.

Like that, if the corona virus also going away without affecting too much, that will be very good. Otherwise we have to tackle it.

Already the vaccines are spread throughout the world and almost all people started to take the vaccines. When we affected by the Covid 19  virus or fear of Covid 19  virus, best way to overcome the disease is having some simple medicine.

In the morning make a drink. Please take 5 ml ginger juice, crush the ginger and squeeze to get the juice and 5 ml of lemon juice. 5 ml of ginger juice and 5  ml of lemon juice, mix it with semi hot water of 150 ml, like a small glass. Semi hot water, don't with boiling hot and have it in the morning.

In the evening or night, you can have dry ginger coriander coffee. To make the dry ginger coriander coffee, you can prepare the powder first and can use it regularly.

Take  100 gram of coriander, 75 gram of dried ginger, 25 gram of pepper and four or five cardamom. Put all these together and make it powder, and you take a spoon of this powder and put in the boiling water. Let it boil well. If you want, you can add coffee powder also. Add sweet as you need. Better use jaggery than white sugar. You can drink it regularly.

And if you need a drink in the morning like 11 or  11.30 AM, you can have a gooseberry or you take the juice of the gooseberry and drink.

And once or twice a week you can have a handful of ground nut.

This is the medicine to use regularly. Ginger lemon water in the morning, dry ginger coriander coffee in the evening or night, gooseberry in the forenoon, and a handful of groundnut once or twice in a week!

Dear friends, there is no proper medicine for Covid so far in this world. Supplementary food to make the human body immune to the virus only giving throughout the world. That is the treatment. Along with that, doctors will give just a simple medicine like paracetamol or medicine for some other diseases in the body. Not for Covid 19, especially for the treatment of Covid.

The supplementary food contains zinc, protein, vitamin C and D. These are the supplementary medicine given for the Covid patients throughout the world. And these ingredients are in the simple medicine we told above.

There was a historical situation. King Adhiymaan gave a gooseberry to the great Tamil poet, as it is better than having himself. Because it is a previous one. If adhiyamaan is living now, and if he want to give something to the Tamil poet, even today, he will give only a gooseberry. Because that is so much precious now itself.

One goosebury have vitamin C equal to the content needed for our human body for the whole day. But you should take the gooseberry directly. Not crushing and adding sugar or adding cheese, chilly, like that and make some pickles.

You have it directly or crush it and have the juice.

Coriander have an ingredient taimocame. That is the medicine for corona, which is found from the experiments now.

Ginger will control all the viruses affecting the respiratory system in the human body. Usually the elders will tell that this is good for digestion and gas. Really it is very much useful to control the viruses.

Groundnut had so much protein, that is the immune buildup in our body. Additionally to the protein it had zinc and celenium also.

So all these things control the virus affecting our body. All these things control the Covid virus.

Dear friends, please have these medicine, symbol medicine at least up to get vaccinated twice and the vaccine came to effect.  I hope it will be very much useful for all of you.

And I would like to thank and dedicate this video to Dr K Sivaraman.

 

Why English?

 


 

Dear friends,

whenever I start to speak in English, some of my friends will arise a question “why you are speaking in English while your mother tongue is Malayalam and you are very much fluent in Tamil?”

Now I have decided to speak everything in English in this channel. So, now I want to clarify the doubts of my friends or I want to reply some of the questions of my friends.

Question number one.

“Why this?”

Which means ‘why are you speaking in English’.

Dear friends, in this world at the current situation, most of the people wanted to speak in English for professional or personal or some other purpose. Everyone wants to communicate to the world to a larger area and to a larger number of people in this world. For that purpose, English is the easiest and most spread language for the time period. That's why everyone want to speak in English.

But most of the people fear to speak in English, because they have no confidence to speak. They have a fear in their mind that we will commit mistakes we can't speak fluent English and others will misunderstand us, like that so many fears in their mind. And that make them fear to speak. I want to give some confidence for those friends in my own way, what I can do in a simple manner. I want to do something for those friends. That is why I am speaking English.

I am not a scholar in English. Still I am speaking in English. When seeing this or watching this, if one or two friends may come forward to speak in English, they may get confidence to speak in English, that's all. That is my aim. And that's why I am speaking in English. More than that I have some convenience in speaking English.

Second question.

What is this?

That means ‘are you going to take a class or going to conduct a course etc’

No. I don't want to take any class or conduct a course to give confidence to speak in English. if you want to write exams, like MA English exam, BA English exam or even th standard English exam, you please go to school, college or some other institutes and learn the course or class properly. This is not the platform for that. I am simply want to encourage my friends. I am doing this showing it, I would like to encourage and invite my friends to follow the same. That's all.

I hope this attempt, Easy English attempt will be the beginning of a new movement, that is mother tongue movement. That is my future aim. Everyone should learn, study everything through mother tongue and everyone should communicate whatever they want to tell to the world through English.

Question number three

For whom?

Which means ‘for whom you are speaking in English’.

Actually I want to encourage and communicate with all my friends studied and studying in the high school in regional language media or mother tongue. And I want to encourage them. At the same time I would like to invite all my friends who are fluent in speaking English. But there is a challenge for them.

‘You must speak English with simple words and simple sentences as other friends studied or studying in high school in regional language medium can understand. If you do that, that will be very useful for them to learn speaking English. I am doing my part. I am doing what I can do. I am just speaking in English even with mistakes, without grammar. I prefer simplicity to the grammar. I prefer simplicity more than grammar. I want to just communicate. I want to make every friend just communicate. So I am concentrating or my friends studied or studying in the high school.

I hope other friends who are very much fluent in English can understand this. If I talk to them, these friends could not understand. So, I would like to concentrate on simple English, my own English, that is Indian English.

Next question.

Why English?

Dear friends, many languages spread to larger areas and to larger number of people in this world. But among them,

English is the most using language for the time being. I don't want to analyze or criticize or appreciate the reasons and causes for that. That is history we can't change. Because of the historical actions happened in this world, automatically English spread it to more people and more areas.

India is not different from that. But there is a difference in India. In our nation English had been respected by all people than any other language. In our India we respect English as the symbol of power, symbol of education and symbol of intelligence.

If you are a doctor or Ph.D doctor in your language like Malayalam, Tamil, Hindi, or whatever it may be, if you speak for more than two hours in a stage and after that if a person come and speak a few sentences in English, the viewers will respect that man than you. We can't blame the viewers. That is in our blood.

We think English is the symbol of power and intelligence. That is the history. Till this day we are following the same. That is why most of our friends sending their children to English medium schools. it may be for professional reason or personal reason or whatever, that is the truth. And I want to reach those students. That's why I am speaking or I am trying to speak in English.

Next question.

Can talk with mistakes?

This question arises because I am talking English without concentrating or without bothering about grammar. And now, here and there I am mixing words from my mother tongue and Tamil.

Here I want to ask a question. All we are speaking in our own languages, mother tongue or regional language from childhood. By practice we are speaking the language. Are you sure that you are speaking your mother tongue without mistake? No.

All we are speaking our language with mistakes. Because we don't bother about the grammar. We learn the language from the practice, from childhood. So we didn't care about the grammatical mistakes. When you are not bothering about the mistakes in your own language, why are you bother about the mistakes in another language. I don't care. I want to just communicate whatever I feel or whatever I want to tell to my friends.

That's why I want to simplify more and more. Actually for the last three years I am learning to simplify the language, even though I know the mistakes or grammar. I want to simplify even with the mistakes, even with the Malayalam and Tamil words. In this time I want to remind you one thing.

There is a saying in our language “If you learned one more language, you will get the power of one more person. If you learn one more language you will get power of one more person. I would like to say, if you learn English, you will get power of two more persons.

Next question.

How learned?

Which means how do you learn. I am not a scholar in English. I didn't study English in the degree level. I just learned English in the high school. I had studied in the Malayalam medium school. You can understand what much everyone can learn from the school. Still I practice to learn English more and more and to speak.

There is a golden saying in Tamil. “Sithiramum kaippazhakkam, Senthamizhum naappazhakkam.” Which means ‘if you want to draw a painting, you must practice with fingers or hand, if you want to speak Even Senthamizh, the classical Tamil, you must practice with the tongue’. That means speaking even the classical Tamil is need practice, what about other languages. So we want to practice. I practice every day. That is why now I am speaking in English.

Next question.

In this age?

Wich means can you learn in this age?

Dear friends, there is no relation between education and age. At any age you can practice or learn anything. Most of the people didn't speak English only because they didn't get chance to speak. That is the truth. Even though studied up to master degree, some people found struggling to speak in English. Because they got no chance to speak.

But this didn't mean that you will not get chance in the future. As I told already, most of the people want to send their children to English medium schools. So in future you will also talk to the children in your family in English. At least to ask about their lessons or teach something to them. Otherwise they will tell ‘you don't know anything keep away from this class’ like that and they will not respect you. At least to get respect from the children, you must speak in English. I understood that. That is why I learned English myself.

Next question.

How and whom?

That means how and whom to start?

I started to learn English by speaking small words. For example, whenever we take a phone call, we'll tell ‘hello’. Is this word in our language? No. By practice we are using that word. Like that so many words we are already using and there is no need to tell everything in detail. When speaking if you want to ask anybody the name we don't want to ask ‘what is your name’ you just point the finger and ask. They will understand. We can reply also in same style. That's enough. There is no need to speak ‘my name is Vijayan’ or like that.

Using small words you can start communicating, speaking and then by practice hearing English and trying to speak in English you can speak. In that way only I started to speak.

And to whom? The best way to start speaking a language is speak with children in our family or neighbor house. If we started to speak in English with children, we will not have fear. We can just ask about their lessons or name, whatever it may be. That will give you confidence. Then you can talk with your friends. Then you can talk with others. Everything by practice.

Next question.

Doubts and notes?

Which means ‘did you have any doubts and will you write notes’.

As already I told, this is not a class or course. It's a practice. If we start learning anything, we will get doubts. In other words, whenever we got some doubts, that means we started to learn something. While practicing anything, we will get doubts again and again. But when you are starting to speak English, you don't bother about that. When you speak with others you can understand some mistakes in our speech, in our words, in our sentences.

But when continue the practice, automatically your brain will absorb what the mistakes and in due course that will clear the doubts, clear the mistakes. And you will start to use proper words or sentences. I am an example for that. Still I commit so many mistakes even I know very well. But I'm sure that those mistakes will be cleared later when continuing the practice. By continue to speak in English, the mistakes automatically will go away. So there is no need to make notes for that. The brain will automatically know and clear the mistakes

Finally the tenth question.

What next?

Nothing special. I will continue the practice. Speaking here, in this channel in English is also a practice for myself. Of course in this practice itself I would like to tell something to my friends as I can. I want to share my feelings to my friends and I'm very much confident that if some more friends started to follow the same that will surely become the beginning of a movement, mother tongue movement.

So my dear friends, if you have any doubts or questions or suggestions or opinions you please comment. I will reply to the questions or comments directly or through the next videos.

So please subscribe this channel. And if you want to read the content in these videos as text, please follow our site filmfriendship.com.

Thank you