Wednesday 28 October 2020

Thirukkural Eliyakural Selected Chapters - 109

 


இன்பம்களவியல்

LOVE - STEALTHY LOVE

,

109  தகையணங்குறுத்தல்

Thakaiyanankurutthal

(காதல் அறிதல்)

 (Kaathal Arithal)

Blabbering by Love

 

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை

மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு.                     1081

Anankukol aaymayil kollō kanankuzhai

Maatharkol maalumen nenju.                   

தேவதையோ மயிலோ கனங்குழை யணிந்த

மகளிரோ மயக்குதே நெஞ்சை.

Dhēvathaiyō mayilō kanankuzhai yanintha

Makalirō mayakkuthē nenjai.

Is it an angel ! peacock ! or a belle with

Ear-lobes! perplexing my heart.

 

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு

தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.                  1082

Nōkkinaal nōkkethir nōkkuthal thaakkananku

Thaanaikkon danna thudaitthu.                

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் தாக்குந்தேவதை நோக்குதல்

சேனையுடன் தாக்கினாற் போல.

Nōkkinaal nōkkethir thaakkundhēvathai nōkkuthal

Sēnaiyudan thaakkinaar pōla.

She looks straight as the Goddess of attack,

Attacking with the army of looks.

 

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்

பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.                         1083

Pandariyēn kootren pathanai iniyarinthēn

Pentakaiyaal pēramark kattu.                    

முன்பறியேன் எமனென்பதை இன்றறிந்தேன் பெண்மையால்

போரிடும் கண் ணுடையது.

Munpariyēn emanenpathai inrarinthēn penmaiyaal

Pōridum kan nudaiyathu.

Earlier I didn’t know how ‘Yama’ will be, now I know

That is with the killing eyes of a girl.

 

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்

பேதைக் கமர்த்தன கண்.                                         1084

Kandaar uyirunnum thōtraatthaal pentakaip

Pēthaik kamartthana kan.                          

கண்டவர் உயிருண்ணும் கண்கள் தோற்றத்தால்

பெண்மை பேதைமை கொண்டது.

Kandavar uyirunnum kankal thōtratthaal

Penmai pēthaimai kondathu.

The eyes eating the life of one who met, appears

With the softness of the feminine.

 

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்

நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.                          1085

Kootramō kannō pinaiyō madavaral

Nōkkamim moonrum udaitthu.                 

எமனோ கண்ணோ பெண்மானோ இளையவள்

பார்வை மூன்றும் உடையது.

Emanō kannō penmaanō ilaiyaval

Paarvai moonrum udaiyathu.

Is it ‘Yama’! eyes! or dazzling doe! look of

Young girl has all these three.

 

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்

செய்யல மன்னிவள் கண்.                                      1086

Kodumpuruvam kōdaa maraippin nadunkanjar

Seyyala mannival kan.                                           

கோணல்புருவம் கோணாது மறைத்தால் நடுங்கவைக்கும்

துன்பம் செய்யாதிவள் கண்.

Kōnalpuruvam kōnaathu maraitthaal nadunkavaikkum

Thunpam seyyaathival kan.

If her arching eyebrows straighten and hide, her

Eyes will not make me tremble.

 

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்

படாஅ முலைமேல் துகில்.                                    1087

Kadaak kalitrinmēr katpadaam maathar

Padaa mulaimēl thukil.                               

மதம்கொண்ட யானைமேல் முகபடாம் மங்கையின்

சாயாத மார்புமேல் ஆடை.

Madhamkonda yaanaimēl mukapadaam mankaiyin

Saayaatha marpumēl aadai.

The clothes covering the firm breast of ladies are

Like the face shield of frenzy tuskar.

 

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்

நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.                                1088

Ohnuthar kōho udainthathē njaatpinul

Nannaarum utkumen peedu.                     

ஒளிரும் இவள்நெற்றிக்குத் தோற்குதே போர்க்களத்தில்

பகையஞ்சும் என் வலிமை.

Olirum ivalnetrikku thōrkuthē pōrkkalatthil

Pakaiyanjum en valimai.

My bravery, that my foes afraid of, in the warfront, 

Is loosing to her glittering forehead.

 

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்

கணியெவனோ ஏதில தந்து.                             1089

Pinaiyēr madanōkkum naanum udaiyaat

Kaniyevanō ēthila thanthu.                                   

பெண்மான் இளம்பார்வை நாணம் உடையாட்குத்

தொடர்பில்லா அணிகள் எதற்கோ.

Penmaan ilampaarvai naanam udaiyaalkku

Thodarpillaa anikal etharkō.

Why these unsuitable ornaments for her, while she had

Daunting eyes of the doe and shyness.

 

உண்டார்க ணல்லது அடுநறாக் காமம்போல்

கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.                                   1090

Undaarka nallathu adunaraak kaamampōl

Kandaar makizhseythal inru.                    

குடித்தாரை மயக்கும் கள் காமம்போல

கண்டாரை மயக்குவ தில்லை.

Kuditthaarai mayakkum kal kaamampōla

Kandaarai mayakkuva thillai.

The liquor, intoxicate whom they consume, will

Never intoxicate at sight, like the love.

 


No comments:

Post a Comment

Let others know your opinions about this post